Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

1 Úvodní ustanovení

1/1 Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů, s jednotlivými účely zpracování, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů.

1/2 Dokument upravuje zpracování osobních údajů na webových stránkách www.wecareabout.cz, jejichž provozovatelem je správce.

1/3 Každý návštěvník webových stránek je povinen si tento dokument přečíst a v případě, že nerozumí některé informaci, informuje správce na kontaktech v článku 2.

2 Správce

2/1 Správcem osobních údajů je společnost The We Care Company a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,  Praha 5, 158 00, IČO 142 38 152, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 27025.

2/2 Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující: 

 • e-mail: pecujeme@wecareabout.cz
 • tel.c.: 722 366 848
 • poštovní adresa: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,  Praha 5, 158 00, IČO 142 38 152

3 Účely zpracování osobních údajů

3/1 Plnění smlouvy (objednávka)

Pokud subjekt učiní objednávku, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace objednávky online, a to za účelem uskutečnění plnění z uzavřené kupní smlouvy.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy.

3/2 Přímý marketing vůči zákazníkům

Pokud je subjekt zákazníkem správce, jsou jeho osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání katalogů a obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků a služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. -Toto zpracování zahrnuje provádění jednoduché segmentace (profilování) – což znamená volba vhodných nabídek podle aktivity subjektu, provedených předchozích objednávek, uhrazených objednávkách, požadavku subjektu, podle jeho věku a pohlaví a dle zjištěných preferencí.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce na provádění přímého marketingu vůči vlastním zákazníkům s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb.
Subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.

3/3 Přímý marketing na žádost subjektu

Jestliže subjekt udělí souhlas, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. Uvedené znamená, že osobní údaje budou zařazeny do databáze správce pro provádění přímého marketingu.

Provádění přímého marketingu zahrnuje tyto činnosti:

 • zasílání cílených a relevantních informací o novinkách, akcích, nabídkách produktů a služeb, všemi způsoby včetně elektronických prostředků
 • zasílání katalogů a obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
 • zasílání produktů správce a spolupracujících osob všemi způsoby včetně elektronických prostředků,
 • provádění jednoduché segmentace (profilování) – což znamená volba vhodných nabídek podle aktivity subjektu, provedených předchozích objednávek, uhrazených objednávkách, požadavku subjektu, podle jeho věku a pohlaví a dle zjištěných preferencí.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je souhlas subjektu. Souhlas může subjekt kdykoliv odvolat.

3/4 Ochrana práv správce

Pokud správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy či provádění přímého marketingu (ať již z titulu oprávněného zájmu či na základě souhlasu subjektu), osobní údaje subjektu budou po ukončení tohoto zpracování zpracovávány též za účelem ochrany práv správce, zejména pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu a pro vymáhání pohledávek správce. Doba započetí oprávněného zájmu začíná doručením zásilky. Oprávněný zájem správce je i na skutečnosti spojení vícero jednorázových objednávek jednoho subjektu, tedy přirazení různých smluv ke konkrétnímu subjektu z důvodu následné archivace smluv a daňových dokladů.

Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem správce.
Subjekt může podat proti tomuto zpracování námitky.

4 Rozsah osobních údajů

4/1 Pro účel plnění smlouvy (objednávky), jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, datum narození, údaj o objednaném zboží, údaj o ceně, další informace sdělené subjektem.

4/2 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, datum narození, informace o předchozích objednávkách, resp. informace o první objednávce, na základě které je prováděno zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle výjimky na základě zákona o službách informační společnosti a po dobu tří let informace o učiněných objednávkách a preferencích subjektu, tedy údaj o formě objednávek, druhu objednaného zboží a nákupních preferencích subjektu.

4/3 Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu, který poskytne subjekt, nejvíce v tomto rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, věk, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, datum narození, informace o předchozích objednávkách, informace o typu odebraného produktu, informace o počtu uhrazených zásilek a informace o aktivitě subjektu v rámci odběru produktů od Správce.

4/4 Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel – v rozsahu nezbytné dokumentace.

5 Doba zpracování osobních údajů

5/1 Pro účel plnění smlouvy (objednávky) jsou osobní údaje zpracovávány po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a 3 roky poté, z důvodu uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek správcem. 

5/2 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky proti přímému marketingu. Údaje pro segmentaci jsou uchovány nejdéle po dobu tří let.

5/3 Pro účel přímého marketingu na žádost subjektu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do odvolání souhlasu ze strany subjektu.

5/4 Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky či vymáhány pohledávky a práva, což jsou maximálně 3 roky případně doba, po kterou řízení trvá od realizace kupní smlouvy, resp. jejího ukončení. Toto zpracování nemá vliv na další zpracování uložené správci příslušnými právními předpisy, například uchování daňových dokladů po dobu deseti let apod.

6 Odvolání souhlasu, podání námitek a stížností

6/1 Souhlas, který subjekt správci udělil, je možné kdykoliv odvolat zasláním takového písemného prohlášení na e-mail pecujeme@wecareabout.cz nebo na adresu Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,  Praha 5, 158 00, IČO 142 38 152.

6/2 Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt proti tomuto může podat námitky. Podání námitek proti zpracování za účelem provádění přímého marketingu znamená ukončení tohoto zpracování. U ostatních účelů dojde po podání námitek k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány e-mailem na adresu: pecujeme@wecareabout.cz nebo na adrese Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,  Praha 5, 158 00, IČO 142 38 152.

6/3 Pokud má subjekt za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na na e-mail pecujeme@wecareabout.cz nebo na adresu Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,  Praha 5, 158 00, IČO 142 38 152.

6/4 Subjekt může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7 Příjemci a zpracovatelé

7/1 Příjemcem osobních údajů je správce.

7/2 K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: provozovatel e-shopové platformy, marketingové společnosti, komerční call centra, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, společnosti zajišťující balení a doručování zboží. Zejména jsou takovými společnostmi: Zásilkovna, Česká pošta, Shoptet, GLS, Fio Banka, MailChimp, Google, Meta, Seznam). 

8 Cookies

8/1 K zajištění co možná nejsnadnějšího použití stránek dochází k užívání cookies. Dalšími účely cookies jsou zobrazování relevantní reklamy.

8/2 Podmínky používání Cookies jsou popsány v dokumentu Cookies, který naleznete ZDE.

9 Poučení o právech subjektu

9/1 Právo na přístup, transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
Subjekt má právo na informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

9/2 Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9/3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

9/4 Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

9/5 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

9/6 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

9/7 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9/8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

10 Definice

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

11 Závěrečná ustanovení

11/1 Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 6. 2023.

11/2 Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.

 

The We Care Company a.s.