Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1/1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel e-shopu www.wecareabout.cz, společnost The We Care Company a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice,  Praha 5, 158 00, IČO 14238152, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 27025/MSPH u Městského soud v Praze (dále jen „prodávající“), a kupujícího při prodeji doplňků stravy (dále jen „zboží“).

1/2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „ObčZ“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy upravené i neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Spotřebitelem je každá fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem.

1/3 Za účelem plnění této smlouvy bude prodávající zpracovávat určité osobní údaje, které mohou být spojeny s kupujícím (např. jméno a adresa). Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci ochrana osobních údajů. 

2 Uzavření smlouvy

2/1 Kupující objednává zboží objednávkou, zadanou prostřednictvím elektronického obchodu www.wecareabout.cz s dodáním ve lhůtě a za cenu uvedenou v objednávce elektronického obchodu.

2/2 Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

3 Objednání zboží a uzavření smlouvy v elektronickém obchodě www.wecareabout.cz

3/1 Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě www.wecareabout.cz je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3/2 Kupující vytváří v elektronickém obchodě www.wecareabout.cz objednávku tak, že prostřednictvím tlačítka „do košíku“ vybírá zboží o jejichž koupi má zájem (dle svých preferencí). Informace o ceně vybraného zboží, celkové ceně za objednané zboží, ceně za dopravu, způsobu platby a požadovaném způsobu doručení zboží budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny v rekapitulaci objednávky automaticky, a to na základě zvoleného zboží a způsobu jeho doručení kupujícímu.  

Kupující je oprávněn před závazným potvrzením objednávky tuto objednávku zkontrolovat a změnit vyplněná data, případně zjistit a opravit chyby. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující rovněž potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále s výší ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

3/3 Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce prodávající zašle e-mail s potvrzením objednávky.

3/4 Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Teprve objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy podle § 1732 ObčZ, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek.

3/5 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí kupujícího bezprostředně informovat.

3/6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

4 Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

4/1 Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena jako cena konečná, včetně DPH.

4/2 Úhradu ceny zboží může kupující realizovat zejména těmito způsoby:

  • Bankovním převodem, přičemž prodávající zašle kupujícímu informace pro provedení platby v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena zboží splatná do 72 hodin;
  • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ShoptetPay. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 24 hodin;
  • Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží kupujícímu. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.

4/3 Zboží je zasíláno kupujícímu na adresu a/nebo způsobem uvedeným v objednávce, a to smluvními přepravci prodávajícího, kteří jsou specifikováni v objednávkovém formuláři. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů za uskladnění a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady na poštovné a balné a způsoby dopravy jsou uvedeny níže.

4/4 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny v souladu s § 2132 ObčZ. 

4/5 Ceny zboží platí do doby jejich změny. Oznámení o změně ceny je kupujícímu zasíláno v dostatečném předstihu před tím, než změny nabydou účinnosti. Úvodní nabídky nelze nespravedlivě zneužívat častým a opakovaným objednáváním/rušením.

4/6 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu slouží zároveň jako daňový doklad; a bude vystavena a zaslána kupujícímu v elektronické podobě, na jim uvedenou emailovou adresu. 

4/7 Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků při komunikaci s prodávajícím se řídí příslušnými právními předpisy.

4/8 NABÍZENÉ ZPŮSOBY DOPRAVY

ČESKÁ REPUBLIKA

Způsob dopravy Cena dopravy*/**
Zásilkovna na výdejní místo 69,- Kč
Zásilkovna doručení na adresu 119,- Kč
Česká pošta do ruky 119,- Kč
GLS doručení na adresu 119,- Kč
Osobní vyzvednutí ve WeCare výdajně v Praze 25,- Kč

 *cena dopravy se může změnit v závislosti na přepravní podmínky dopravce **při objednávkách s hodnotou nad 2000 Kč je doprava zdarma

Prodávající doručuje zboží i mimo území České republiky. Cena dopravy se řídí příslušnými cenovými podmínkami dopravců dané krajiny. S cenou za dopravu do níže uvedených zemí bude kupující seznámen v objednávkovém formuláři při výběru země doručení a způsobu přepravy:

Rakousko, Belgie, Německo, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko.

4/9 Doba dodání uvedená v elektronickém obchodě www.wecarabout.cz je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Doba může být prodloužena z důvodu na straně přepravní společnosti. V případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí předpokládané doby doručení zboží uvedené v potvrzení objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, může kterákoliv smluvní strana od kupní smlouvy odstoupit. 

4/10 Po převzetí zboží je povinnost kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a/nebo prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího takto poškozené zboží převzít.

5 Slevy, akce, dárkové poukazy

5/1 Kupující bere na vědomí, že v případě slevových akcí, slevových kódů a věrnostních slev, není možné tyto uplatnit na zvýhodněné sety/balíčky produktů.

5/2 Prodávající kupujícímu může poskytnout dárkové či jiné poukázky. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

5/3 Platnost dárkového voucheru je na něm vyznačená. Po uplynutí platnosti voucheru, tento propadá (pokud se prodávající a kupující nedohodnou na prodloužení platnosti formou emailového potvrzení). Po uplynutí platnosti voucheru jej není možné uplatnit, ani vrátit jeho hodnotu v penězích kupujícímu, či osobě, která hodlá dárkový poukaz uplatnit. Dárkové poukazy nelze sčítat.

5/4 V případě zakoupení dárkového voucheru je možné jej vrátit do 14 dní ode dne odeslání uhrazeného dárkového voucheru/ předání dárkového voucheru kupujícímu. Prodávající následně nejpozději do 14 dní ode dne doručení odstoupení od koupi dárkového voucheru vrátí hodnotu dárkového voucheru v penězích na účet, určený kupujícím.

6 Odstoupení od smlouvy

6/1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 ObčZ odstoupit bez udání důvodů od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce). Odstoupit nelze u kupní smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 písm. g zákona č. 89/2012 ObčZ. Pro vyloučení pochybností tedy dodáváme, že zboží musí být vráceno v nepoškozeném ochranném obalu, jinak nebude odstoupeno platně. 

6/2 Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující-spotřebitel ve lhůtě 14 dnů dle předchozího odstavce prokazatelně alespoň odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to e-mailem na adresu info@wecareabout.cz a/nebo písemně na korespondenční adresu prodávajícího: The We Care Company a.s., U Průhonu 22, Praha 7 s uvedením čísla objednávky a případně čísla bankovního účtu, na který bude připsána částka za vrácené zboží. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny prodávající doporučuje kupujícímu zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, a to buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na výše uvedenou adresu prodávajícího (nikoli dobírkou). Náklady spojené s vrácením zboží z důvodu odstoupení dle tohoto článku nese kupující-spotřebitel.

6/3 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího-spotřebitele buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Prodávající není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6/4 Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné za účelem nutného obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nebo není-li zboží vráceno v kompletním stavu; prodávající je oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží vůči kupní ceně, která má být vrácena.

6/5 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než bude zboží dodáno kupujícímu, pokud:

  • existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží)
  • kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace
  • pokud kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel

7 Záruční doba, Práva z vadného plnění (reklamace zboží)

7/1 Záruční doba zboží odpovídá době minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží. 

7/2 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7/3 Nároky z vad zboží (reklamaci zboží) může kupující uplatnit u prodávajícího formou emailu na adrese reklamace@wecareabout.cz. Kupující je při reklamaci povinen sdělit údaje nezbytné pro identifikaci reklamované zásilky, pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace. 

Nároky z vad zboží jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, u kupujícího-spotřebitele nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7/4 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, tedy například na případy mechanického poškození po dodání, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo doporučením k užívání, nevhodné skladování nebo z důvodu neseznámení se s doporučením k užívání. 

7/5 Prodávající potvrdí v písemné formě, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, včetně provedení opravy a doby jejího trvání. Spotřebitel bude o způsobu vyřízení reklamace informován způsobem, kterým byla uplatněna, ledaže žádá způsob jiný. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů. Pokud prodávající nekontaktuje spotřebitele do 30 dnů, má se za to, že vada je neodstranitelná a kupující-spotřebitel tak může nárokovat cenu výrobku zpět.

7/6 Kupující je povinen zaslat reklamovaný produkt k rukám prodávajícího nejpozději společné s uplatněnou reklamací; doporučeně. Upozorňujeme kupující, že reklamované zboží zaslané prodávajícímu na dobírku, nebude převzato.

8 Mimosoudní řešení sporů

8/1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pecujeme@wecareabout.cz. Informaci o vyřízení stížnosti bude kupujícímu zaslána na elektronickou adresu kupujícího.

8/2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8/3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9 Uživatelský účet

9/1Kupující může využívat svůj uživatelský účet v elektronickém obchodě www.wecareabout.cz poté, co proběhne úspěšná registrace kupujícího. Při registraci je kupující povinen uvést pravdivě a správně všechny zadávané údaje, a v případě jejich změn, tyto údaje pravidelně aktualizovat. 

9/2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností kupujícího zachovávat mlčenlivost a neposkytovat svoje přihlašovací údaje třetím osobám. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti kupujícím, nenese prodávající odpovědnost pro případ, že dojde v této souvislosti ke zneužití přihlašovacích údajů osobou, které kupující tyto informace poskytl. Uživatelský účet je osobní, a kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

9/3 Kupující bere na vědomí, že prodávající může uživatelský účet kupujícího zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než po dobu 24 měsíců kupující nebude využívat (resp. se do svého uživatelského účtu po tuto dobu nepřihlásí), a/nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti dle smlouvy.

9/4 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

9/5 S registrací kupujícího do Uživatelského účtu mohou být spojené výhody. Pravidla pro jejich získání a ostatní práva a povinnosti stran s těmito výhodami spojených, upraví prodávající v samostatném dokumentu „členství ve WeCareClubu“. 

10 Závěrečná a zvláštní ustanovení

10/1 V případě registrace Prodávající blíže upravuje některé práva a povinnosti stran v podmínkách tzv. WeCareClub, věrnostního programu. Tyto podmínky definují výhody členů WeCareClubu a jsou k dispozici u Prodávajícího. 

10/2 Kupující je o obsahu těchto podmínek informován při zadání své objednávky a tyto obchodní podmínky jsou též zobrazeny na webových stránkách prodávajícího, takže je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající je povinen kupujícímu – spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění těchto obchodních podmínek.

10/3 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je účinné ke dni potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a potvrzením objednávky stvrzuje, že je s jejich obsahem srozuměn.

10/4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či nevynutitelné, nebo se neplatným nebo nevynutitelným stane, namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo nevynutitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení.

10/5 Tyto obchodní podmínky mohou být změněny v případě zvláštních potřeb a/nebo v případě změn v zákonech, předpisech nebo doporučeních. Nové podmínky budou oznámeny na našich webových stránkách v souvislosti s rozesílanými novými podmínkami.

10/6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.3.2024.

The We Care Company a.s.